Landscape Vegetables Fields Cows

Taliadau’r PAC

Rural Payments Agency
Natural Scotland
Welsh Government
AERA

Croeso i wefan Taliadau PAC y DU. Ar y wefan hon gallwch ddod o hyd i fanylion y symiau a dderbyniwyd gan fuddiolwyr y Deyrnas Unedig o dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC).

Caiff yr wybodaeth hon ei darparu yn unol â Rheoliad (UE) Rhif 1306/2013 a Rheoliad y Comisiwn Rhif 908/2014. Mae’r rhain yn ei gwneud yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau’r UE gyhoeddi manylion am y sawl sy’n derbyn cymorthdaliadau’r PAC ar wefan genedlaethol unigol (y DU).

Mae’r manylion a gaiff eu cynnwys ar y wefan hon yn ymwneud â holl gymorthdaliadau’r PAC a wnaed i fuddiolwyr yn ystod blynyddoedd ariannol yr UE, 16 Hydref 2016 i 15 Hydref 2017 a 16 Hydref 2017 i 15 Hydref 2018. Dangosir y cyfanswm a dderbyniwyd gan bob buddiolwr o dan tri phennawd: cymorth uniongyrchol (e.e. Cynllun y Taliad Sylfaenol), cynlluniau’r farchnad a mesurau datblygu gwledig. Gellir ehangu’r penawdau hyn i ddangos y symiau a dalwyd o dan bob un o gynlluniau neu fesurau’r PAC.

Gallwch ddefnyddio’r dudalen chwilio taliadau i weld y symiau a dderbyniwyd gan fuddiolwyr. Trwy ddefnyddio’r gwahanol ddewisiadau chwilio, gan gynnwys enw, cyfeiriad, gwerth a chynllun, gallwch leihau nifer y canlyniadau. Neu, gallwch lawrlwytho set cyflawn o ddata ar ffurf taenlen.

Yn unol â gofynion Rheoliadau’r UE, ni ddangosir enwau buddiolwyr sy’n derbyn llai na €1,250 mewn cymorthdaliadau yn ystod y flwyddyn ar y wefan. Yn yr achosion hyn, caiff manylion y symiau a dalwyd i’r buddiolwyr eu cynnwys, ond ni ddangosir eu henwau. Roedd €1,250 yn cyfateb i £1,065 yn ystod 2017, ac oherwydd cyfradd gyfnewid arian cymeradwy wedi newid, yn 2018 mae'n cyfateb i £1,118.

Mae Llywodraeth y DU yn parhau’n ymrwymedig i dryloywder llawn wrth ddefnyddio arian cyhoeddus, gan gynnwys cyhoeddi manylion yr holl daliadau a wnaed o dan y PAC.