Cwestiynau Cyffredin

 1. Pam mae manylion taliadau’r PAC yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon?

 2. Pa wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar y wefan hon?

 3. A gallaf weld pa daliadau â ariennir gan yr UE a pa daliadau â ariennir gan y DU?

 4. Pam y cafodd trothwy o €1,250 ei bennu ar gyfer celu enwau?

 5. Roeddwn yn meddwl bod gwahanol reolau ar gyfer cyhoeddi taliadau a wnaed i Endidau Cyfreithiol a Phobol?

 6. Pa mor aml y caiff y data ar y wefan ei diweddaru?

 7. Pa feysydd y gallaf eu chwilio?

 8. A oes angen i mi lenwi pob un o’r meysydd chwilio i weld manylion taliadau?

 9. Beth os nad yw fy chwiliad yn rhoi unrhyw ganlyniadau?

 10. A oes angen i mi roi enw llawn er mwyn cael manylion taliadau?

 11. A oes angen i mi roi’r cod post yn llawn?

 12. A ga’i brintio canlyniadau fy chwiliad?

 13. Pa fath o fanylion y bydd y canlyniadau’n eu dangos?

 14. Mae’r wefan yn dangos fy mod wedi derbyn mwy o arian na’r hyn a dalwyd i mi mewn gwirionedd; pam?

 15. Pam na allaf ddod o hyd i fanylion y taliad a dderbyniais ar y wefan?

 16. Beth mae’r penawdau “cymorth uniongyrchol”, “cynlluniau’r farchnad” a “mesurau datblygu gwledig” yn eu golygu?

 17. Deallaf y caiff rhai taliadau PAC eu talu ar y cyd gan yr UE a’r DU. Sut y dangosir taliadau o’r fath ar y wefan?

 18. Sut y dangosir taliadau a wnaed i fuddiolwyr mewn Ewros?

 19. Mae gennyf ddiddordeb mewn taliadau a wneir o fewn Aelod-wladwriaethau eraill yr UE. Ym mhle gallaf weld mwy o wybodaeth amdanynt?

 20. Â phwy y dylwn gysylltu os oes gennyf gwestiwn ynglŷn â’r wybodaeth am daliadau sydd ar y wefan hon?

 21. Â phwy y dylwn gysylltu os oes gennyf gwestiwn am y wefan hon, yn hytrach nag am daliad penodol?

 22. Pa wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn taliadau ar gyfer Cymorth Technegol?

 23. Pam mae’r wefan hon yn cau?